Էներգետիկա

Էներգետիկ անվտանգությունը քաղաքական, տնտեսական, իրավական, կազմակերպական, մե­թոդական և այլ բնույթի միջոցառումների համալիր է, որն ապահովում է պետության կարիքների բա­վարարման համար մատչելի գներով, որակյալ և հուսալի էներգամատակարարում ամենօրյա պայ­մաններում, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ:

Մեր երկրում էներգետիկ անվտանգության խնդիրը հանգում է հետևյալ խնդիրների լուծմանը՝ էներ­գակիրներից մեծ կախվածություն, էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում, էներ­գիայի սպառման բնական աճի ընթացքում բավարար արտադրող և փոխանցող համակարգի ստեղ­ծում, էլեկտրամատակարարման բաշխիչ համակարգի վերազինում, վերականգնվող էներգե­տի­կայի զանգվածային կիրառում, վառելիքի շուկայի դիվերսիֆիկացում, մատակարարվող գազի որա­կի ստուգման պարզ ու թափանցիկ համակարգի ստեղծում, ոլորտի որակյալ մասնագետների ներգրա­վում և կրթություն։